Friday, July 12, 2024
Ezosaziwayo

Umbhali neshashalazi elingencwadi yezinkondlo zothando

UKUKHATHAZWA wukungandi kwezigcawu ezivulelekile zokukhuluma ngobudlelwano bezothando ikakhulu kwabesifazane, ekubeni “kuyibo abavame ukufela ngaphakathi” ngobunzima ababhekana nabo othandweni, ngesinye sezizathu ezenze iciko lacabanga indlela yokuzama ukuqeda leyo nkinga.

Lowo wuSindiswa Zulu, umbhali nembongi yezinkondlo zesiZulu. Uzokwenza umdlalo weshashalazi ongencwadi yakhe yesibil edidiyele izinkondlo zothando ethi Ngizibuka Kuwe, ephume ngasekupheleni konyaka odlule.

Umcimbi ungoMgqibelo ngo-1 emini eCourtyard Theatre, eDUT, eThekwini. Amathikithi omcimbi abiza uR200 eWebtickets. 

UMBHALI uSindiswa Zulu. Isithombe: wuLardex

Engxoxweni noMAKA Magazine, uSindiswa waseLamontville, eningizimu yaseThekwini, uthe lo mcimbi osihloko sithi Ulucu One Woman Show: Ngizibuka Kuwe Book Launch, uzonaba kabanzi ngencwadi yakhe, elama eyokuqala ethi Mayine, eyaphuma ngo-2018.

Uthe: “Emcimbini ngizohaya izinkondlo engizididiyele encwadini ngendlela ezokwenza abantu bawuqonde kalula umyalezo engiwudidiyele kuzona njengoba ngizobe ngizilingisa bukhoma esiteji.” 

Eqhuba, uthe inhloso yakhe enkulu ngalo mcimbi wukuvula izigcawu zokukhuluma ngokukhululeka ngobudlelwano bezothando, futhi akhuthaze kakhulu abesifazane ukungafeli ngaphakathi ngezingqinamba ababhekana nazo ebudlelwaneni bothando.

“Ngizoveza ukuthi nakuba uthando luyinto enhle futhi efiswa cishe yiwo wonke umuntu, kodwa futhi kuyenzeka izinto zingahambi kahle ebudlelwaneni bezothando, nokuthi loko akusho ukuma noma ukuphela kwempilo yomuntu,” usho kanje.

Uveze ukuthi ingxenye enkulu yokuzokwenzeka emcimbini kuzokwenziwa wuyena, bese elekelelwa ngabaculi oHloniphaniArt noZawadi Yamungu, kanti futhi kuzoba nesigcawu sengxoxo ezokwenganyelwa wuMbali Malimela noNtokozo “uStarring” Zulu. 

Udalule ukuthi incwadi iNgizibuka Kuwe ididiyele izinkondlo eziwu-30 zothando, yimidwebo emihlanu kaThandanani Xulu echaza okushiwo yizinkondlo ezikuyona, bese futhi iba nezincwadi zothando ezinhlanu ezibhalwe ngesandla. 

Yona futhi lencwadi ebiza uR200, idlule ezandleni nasemehlweni embongi uMkhuleko Madonsela, wuDkt uDumisani Khumalo wase-UNISA, uSolwazi uSihawukele Ngubane wase-UKZN neSazi sezoLimi iNyosi uBuzetsheni Mdletshe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *