Friday, July 12, 2024
Wena Ubona Kanjani?

Iphimbo likaLusdia “liyilento ephezulu ekhekheni”

UMA kuqala isizini yezinhlelo ezintsha zemisakazo, okuvame ukwenzeka ngo-Ephreli emisakazweni eminingi, abalaleli bajwayele ukuthanda ukuzwa izinhlelo zaphakathi nezinsuku ikakhulu lezo okusuke kwenzeke izinguquko kuzona.

Nokho mina ngivele ngakhetha ukwenza okwehlukile kuloku. Ngizinike ithuba lokulalela zonke izinhlelo zeGagasi FM ezinganakekile nezingalalelwa ngabalaleli abaningi kanjengezaphakathi nezinsuku, ukuzwa ukuthi kuhamba kanjani kuzona.

USIPHOKUHLE LUTHULI

Kulezo zinhlelo ngibala i-Midnight Sound kaNkulee Mbatha ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-1 kuya ku-4 ekuseni, yi-The Massive Weekend kaNgcebo Bhengu ngoMgqibelo ngo-1 kuya ku-4 ekuseni, yi-Early Risers kaLusanda Mnqayi ngoMgqibelo ngo-4 kuya ku-6 ekuseni, yi-Saturday Breakfast kaLwandle Masoka ngoMgqibelo ngo-6 kuya ku-9 ekuseni, yi-The Massive Weekend kaLusanda Mnqayi ngeSonto ngo-1 kuya ku-4 ekuseni, yi-Early Risers kaLwandle Masoka ngeSonto ngo-4 kuya ku-6 ekuseni, yi-The Lounge kaMkay Music ngeSonto ngo-2 kuya ku-6 ntambama ne-The Wrap Up kaSphokuhle Luthuli ngeSonto ngo-10 ebusuku kuya ku-1 entathakusa.

UNKULEE MBATHA

Ngingasho ngingananazi ukuthi eziningi zalezi zinhlelo zingihlabe umxhwele ngenxa yendlela abasakazi bazo abazethula ngayo, lapho ngibala ikakhulu uNkulee Mbatha, uMkay Music noLwandle Masoka – engizwe benza kahle kakhulu ezinhlelweni zabo. 

UNGCEBO BHENGU

Nokho yize cishe bonke laba basakazi kunento noma izinto engizithandile ngabo nangezinhlelo zabo, kepha akekho umsakazi ongixhabe umxhele kubona njengoLusanda “uLusdia” Mnqayi, ongena ngoMgqibelo nangeSonto.

UMKAY MUSIC

Nakuba kungekuningi engingakusho ngaye okwamanje kodwa into engiyithande kakhulu wukulaleleka kwephimbo lakhe, okwenza kube nzima ukushintsha isiteshi uma eseqalile ukusakaza. Ukube ngiwumuntu wama-trend ngabe ngisho kugcwale umlomo ukuthi “iphimbo lakhe liyilento ephezulu ekhekheni”.

ULWANDLE MASOKA

Ngiyakuqonda ukuthi ubuhle nokuzwakala kwephimbo kahle akukhona konke okudingeka kumsakazi, kodwa nginenkolelo enkulu yokuthi ukuzwakala kamnandi ngalendlela komsakazi kuyamdoba umlaleli, kwenze ashisekele ukulalela uhlelo.

Ngifisa ukuthi laba basakazi engibabalule ngenhla baqhubeke nokuzimisela ezinhlelweni abanikwe zona ukuze abaphathi beGagasi FM baphathwe yikhanda uma sekuyisikhathi sokushintsha izinhlelo ngonyaka ozayo.

Kuwe Lusdia ngithi ngicela uqhubeke nokunakekela iphimbo lakho futhi ungagcini ngokulisebenzisa uma usakaza kuphela, kepha ulisebenzise nakwezinye izinto njengokuba yi-voice over yezikhangiso ezahlukene, wenze imali ngalo. Ngizwile futhi ukuthi ukhona nasekulingiseni. Nalapho futhi ngicela ukuthi ungaziyekeleli, fohla kuvaliwe uze ufike kuleli zinga ozifisela lona ngokusakaza nangokulingisa.

WENA UBONA KANJANI? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *