Friday, July 12, 2024
EzosaziwayoEzosomabhizinisi

Kuvela obekungaziwa ngokufa kowayeyingoduso ka-AKA

UKUSHISEKELA ukwazi okungale kokwabikwa kwabezindaba ngokufa kuka-Anele Tembe, owayeyingoduso yesithandwa sabalandeli beHip-Hop u-AKA, naye ongasekho emhlabeni, kwenze uqweqwe lentatheli, wumbhali nomshicileli wezincwadi uMelinda Ferguson wabhala incwadi eveza obekungaziwa. 

Incwadi kaMelinda Ferguson entsha idalula obekungaziwa ngokufa kowayeyingoduso ka-AKA.

UMelinda ubhale, wakhipha incwadi esihloko sithi When Love Kills: The Tragic Tale of AKA and Anele, lapho eveza khona “amaqiniso nobekungaziwa ngabantu abaningi” ngezinto okungenzeka ukuthi zenzeka nezenzeka mhla kushona u-Anele.

Emibikweni yamaziko ezindaba ehlukene, kwashicilelwa ukuthi u-Anele waseThekwini, owashona eneminyaka ewu-22 ngo-2021, wazibulala ngokuzithanqaza phansi, esuka esitezi sebhilidi ayekulona no-AKA, yena oshone ngokudutshulwa ngaphandle kwendawo yobumnandi iWish, esemgwaqeni uFlorida, eThekwini ngonyaka odlule.

“Ngaqala ukufuna ukwazi kabanzi ngalolu daba mhla ngizwa izindaba zokushona kuka-Anele ngo-2021, ngihlale ngizibuza futhi ngiziphendula ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani esikwaziyo nesatshelwa khona ngokufa kwale ntombazane.

“Ngiwumbhali futhi ngiyintatheli, imisebenzi esengiyenze iminyaka eminingi kakhulu, loko okwenza ngingavele ngivume noma yini engitshelwa yona, ngihlale ngifuna ukwazi okungale kwengitshelwa kona, yingakho sila esikhona manje,” kulanda uMelinda.

Engxoxweni noMAKA Magazine izolo ntambama, uMelinda udalule ukuthi wayesadunguza oswini ngokwenzeka mhla kushona u-Anele, ngenkathi kushona u-AKA, loko kwenza wabona kusemqoka ukuthi kube khona akwenzayo ngalolu daba. 

Uthe: “Obekungihlupha kakhulu wukuthi u-Anele washona kungekho okubambekayo esikwaziyo ngaye. Akafani no-AKA ngoba yena wayedumile, aziwa umhlaba wonke. Le ncwadi iyindlela yokuveza obekungaziwa ngempilo ka-Anele, ihlalukise nezinto ezaholela ekufeni kwakhe kabuhlungu kangaka, kwangaba ndaba zalutho.”

Uthe le ncwadi, aqale ukuyibhala ngoDisemba wangonyaka odlule, imthwalise kanzima ukwedlula zonke izincwadi aseke azibhala ngenxa yabantu okudingeke ukuthi akhulume nabo ukuze ayihlanganise, yizinto abamtshele zona nobunzulu bocwaningo alwenzile eyibhala.

“Ngaphandle kobuhlungu bezinto ezizohlaluka kuyona, iyincwadi ezoxwayisa abantu ngothando nokuthi luyingozi kangakanani kubantu ababili abathandanayo, ikakhulu uma besebenzisa izidakamizwa ngokweqile,” usho kanje.

Ephetha, uthe uzoqhubeka abhale izincwadi ezifuze lena ukusiza ukuvula abantu amehlo ngezinto nezimo ezifuze lesi ezenzekayo emhlabeni, oningi labantu lihlale likugwema ukukhuluma ngokukhululeka ngazo esidlangalaleni. 

Le ncwadi, enamakhasi awu-340, iqale ukutholakala ngoLwesithathu ezitolo ezahlukene ezithengisa izincwadi eGoli, futhi izotholakala ezweni lonke kusukela ngesonto elizayo. 

Ezinye izincwadi zikaMelinda yi-Smacked: A Harrowing True Story of Addiction, yi-Crashed: How Trashing a Ferrari Saved My Life, yi-Hooked: Secrets and Highs of a Sober Addict, yi-Lockdown Extended: The Corona Chronicles, yi-Bamboozled: In Search of Joy in a World Gone Mad, yi-The Kelly Khumalo Story – ayibhale noSarah Setlaelo ne-Oscar: An Accident Waiting To Happen – ayibhale noPatricia Taylor. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *