Thursday, July 18, 2024
Wena Ubona Kanjani?

UPhindiP usekulungele ukushayela uhlelo lwasemini lwezenkolo

LE ngosi ngizoyivala ngokukhuluma ngomunye wabasakazi boKhozi FM engikholwa wukuthi umsebenzi awenzayo usezingeni eliphezulu, nengibona kungamele ngabe usashayela uhlelo alushayela manje kulo msakazo ohamba phambili ezwenikazi i-Afrika ngabalaleli abangaphezu kwa-7 milliion.

Ngikhuluma ngentokazi yaseMlaza uPhindile Phewa owaziwa ngelikaPhindiP, oshayela uhlelo lwezenkolo Ulibo Lokuqala ngoLwesibili kuya kuLwesihlanu ngo-3 kuya ku-5 ekuseni. Ngokwami kuyiphutha elikhulu ukuthi namanje usenza lolu hlelo, engibona kungasafanele ukuthi ngabe wenza lona ngenxa yobuhle bomsebenzi wakhe.

Ngenkathi kusanezinxushunxushu phakathi koKhozi FM nowayengumsakazi walo uSibusiso ‘uSbu’ Buthelezi, ogcine efakwe amasondo kuwona – ngangicabanga ukuthi abaphathi bomsakazo bazosivala ngoPhindiP isikhala esavuleka ohlelweni ayelushayela lwezonkolo Indumiso engena ngeSonto ngo-9 kuya ku-12 emini.

Sekuwumlando manje ukuthi Ukhozi FM lubuyise uZanele LaMbokazi-Nkambule ukuvala isikhala sikaSbu kulolo hlelo oselushintshe igama njengoba seluyi-Eshilo. Kanti ngingasho kugcwale umlono ukuthi ulubambe kahle kakhulu uZanele; ngichazwa kakhulu yizimenywa asilethela zona njalo ngeSonto, zenza luhlabahlose kakhulu. 

Nakuba kunjalo ngisamile kwelokuthi uPhindiP kumele atholelwe olunye uhlelo olulalelwa ngabantu abaningi manje, hhayi lolu alwenzayo olulalelwa yingcosana ngoba ludlala ngesikhathi labo iningi labantu lisalele ngoba kusasekuseni kakhulu.

Ngikholwa wukuthi usenze konke ukukhombisa ukuthi uvuthwe kangakanani embhobhweni, nangaphandle kwaloko okunye okuhle ngaye wukuthi unolwazi lwezomculo ngoba naye uwumculi wokholo, uyawazi futhi uwajwayele amaciko.

Noma kungasabanga wuhlelo lwangeSonto olushayelwa wuZanele okwamanje noma UNkulunkulu Nomunt’ Omusha olubanjwe ngobunyoninco wuBoniswa Moto, kodwa ngibona kungakuhle ukuthi abaphathi boKhozi baqhamuke baphendle olunye uhlelo oluzogqamisa ulwazi lwaPhindiP lwezomculo nezeNkolo. 

Ngokwenzanjalo kungakuningi okuhle, okwehlukile nokuhlabahlosile angeza nakho, engikholwa wukuthi akakwazi ukukwenza kahle nangokukhululeka okwamanje ngenxa yobuncane besikhathi sohlelo alwenzayo, nokutsheka kwesikhathi olungena ngaso lapho angeke akwazi ukumema khona abanye abantu ukubhunga ngezihloko ezahlukene ngenkolo, wumculo ikakhulu owokholo nokunye okunjalo.

WENA UBONA KANJANI?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *