Friday, July 12, 2024
Wena Ubona Kanjani?

Akavikelwe uNaledi Aphiwe ukuze angaphazanyiswa wudumo

UMA uwumuntu osebenzisa izinkundla zokuxhumana noqaphelayo njengami, uzongivumela uma ngithi ezindabeni ezibe semgangathweni kuleli sonto, ikakhulu kwezobumnandi – iqengeleza phambili intokazi esencane ewumculi uNaledi, okumanje ugcwele emaphephandabeni, nabezindaba bamfuna ngapha nangapha ngenxa yekhono lakhe elimangalisayo neselithela izithelo lokucula.

UNALEDI Aphiwe. Isithombe: Sithunyelwe

Le ntokazi (17) yaseNanda, enyakatho yaseThekwini, ogama layo lokuzalwa wuNaledi Aphiwe Myongwane, ibe sematheni kangaka nje yingoba ithalente layo ladoba isihlabani somculi waphesheya kwezilwandle uChris Brown, owahlabeka umxhwele nge-video yayo eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana, wase wasebenzisa iphimbo layo engomeni yakhe ethi Shooter ekwi-albhamu asanda kuyikhipha ethi 11: 11.

Ngaphambi kokungena kwengifuna ukukusho engosini yanamhlanje, nami ngithi angimbongele uNaledi ngomsebenzi omuhle kangaka awenzayo wokucula, nosuqalile ukuthela izithelo. Akuyona into encane ukunakwa wumculi odume njengoChris Brown, aze asebenzise iphimbo lakho engomeni yakhe. Ngizwile nokuthi le ngane ihlomule ngemali engaphezu kwaR56 000 ngokupikwa kuleyo ngoma. 

Yinhlanhla engandele bani leyo, ngakho ngiyibongela kakhulu le ntokazi futhi ngifisa ukuthi lokhu kuyikhuthaze ukungabe isabheka neze emuva; iqhubeke nokusebenzisa ikhono eliphiwe wuNkulunkulu lokusibusisa nokuselapha ngomculo. 

Nginkanta kangaka nje ngiqonde ukwedlulisa umbono wokuthi nakuba ngikujabulela kakhulu okwenzeka kuNaledi, kodwa ubuncane beminyaka yakhe kwenza ngibe nexhala lokuthi kukho konke okuhle okwenzeka empilweni yakhe, kungangiphatha kabi ukumbona esethikamezeka ndlelathize empilweni ikakhulu ezifundweni, ngoba ngizwile ukuthi wenza uGrade 11 eKhethokuhle Secondary; ngenxa yokungenwa wudumo. 

Akusiwo wonke umuntu okwazi ukubhekana nengcindezi yodumo neyabalandeli ezinkundleni zokuxhumana ngendlela efanele; abanye ngokusindwa wubukhulu bezinto ezisuke sezifunwa ngabantu kubona, bagcina bengaphelelanga ndawo empilweni, kokunye basale endleleni. Uzwe kuthiwa usibanibani usephethwe wukhwantalala.

Yingakho kuthe ngibona wonke umuntu enqakisana ngaye (uNaledi), ikakhulu abezindaba abebemfuna ngapha nangapha emisakazweni, kwithelevishini nasemaphephandabeni, ngaba naloko kokufisa ukuthi abasondelene naye ikakhulu umndeni wakhe nabamphethe kwezomculo (uma bekhona), baqinisekise ukuthi uyavikeleka ukuze udumo nobuningi bezinto ezinhle ezizokwenzeka empilweni yakhe kungamphazamisi.

Ngiyajabula futhi ngoba usisi wakhe mdala uNontokozo Mkhize (naye) ungumculi odlondlobalayo kule ndima, engikholwa wukuthi naye kunendima okumele ayidlale ukuqinisekisa ukuthi ingane yakwabo ayidukiswa yilutho namuntu.

Okunye engifisa bakuqaphele kakhulu wosomathuba abazozidlisa satshanyana kuNaledi ukumsebenzisa kabi ngoba bebona ukuthi usedumile futhi unenqwaba yabalandeli ezinkundleni zokuxhumana. Ngigcina ukubheka ubenabalandeli abawu-281 000 kwiFacebook, abawu-101 000 kwi-Instagram nabawu-171 000 kwiTikTok.

Sengiphetha ngishayela ihlombe elikhulu uthisha kaNaledi uMnu uThamsanqa Bhengu, okuthiwa nguye owasabalalisa i-video yale ngane icula ezinkundleni zokuxhumana; yagcina ifika naphesheya kwezilwandle imbala. Sengathi banganda othisha abanjengoNgcolosi; abangagcini ngokufundisa kuphela, kepha baseke abantwana emakhonweni abo ngoba akekho owaziyo ukuthi umuntu uyophumelela kanjani.

Ngaphandle kweShooter kaChris Brown, uNaledi usakhiphe izingoma ezimbili; ngethi Jikizinto ayishaya noFezeka, nethi Uyangijabulisa ayishaya naye futhi uFezeka noNomfundo Moh. 

Kuningi okunye engingakusho kodwa ngizoyibamba la okwanamhlanje.

WENA UBONA KANJANI? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *