Friday, July 12, 2024
Wena Ubona Kanjani?

Mhla kuchuma uMandisa ngiyokhala mi izinyembezi

ENYE yezinkinga enginazo nengingazi ukuthi ngiyoyixazulula kanjani uma kuwukuthi indinga ukuxazululwa, wukuthi yize ngiwumlandeli wobuciko, kodwa uma indlela ocikoza ngayo ingangihlabi umxhwele, ngiyehluleka ngempela ukuzenzisa. Ngenza kucace bha ukuthi angikuzwa loku okwangempela.

Kuba njalo futhi uma ubuciko bakho bungishaya ngaphakathi; ngikhuluma ngawe ngize ngikihlize amagwebu, awupheli nhlobo olimini lwami. Kuthi uma uwumculi, ngenze isiqiniseko sokuthi ngiba nayo ingoma yakho, futhi konke lapho enginyathela khona ngiyaqinisekisa ukuthi abantu bayazi ngayo, bagcine sebekuthanda impela nje.

Ngingenisa kanjena engosini yanamhlanje nje, yingoba ngiqonde ukukhuluma ngelinye lamaciko aseMlazi, eningizimu yaseThekwini, engilihlonipha kakhulu ngobuciko balo bomculo; umzwilili uMandisa Cebekhulu.

UMANDISA CEBEKHULU.

Uma ngikhumbula kahle ngiqale ukwazi nokuzwa ubuciko bale ntokazi ngenkathi ngihambele omunye umcimbi owawuseBat Centre, eThekwini, eminyakeni emine noma emhlanu edlule; angisakhumbuli kahle, kodwa khona kulapho.

Phakathi kwezinto ezangihlaba umxhwele ngoMandisa, yindlela ehlukile acula ngayo, kube ngamandla, wubumtoti nokuzoyisa kwephimbo lakhe engithi uma ngilichaza kwabathile engithuka ngikhuluma ngaye kubona – ngithi linobuNkulunkulu futhi lingaphezu kokucabanga komuntu.

Iyodwa nje into engiphatha kabi ngomsebenzi wale ntokazi eneziqu zeBachelor of Arts Degree in Drama, Performance and Media zase-University of KwaZulu-Natal, wukuthi yize izama kangaka ukuchumisa ikhono layo, kodwa namanje ayikafiki la efisa khona.

Loko ngikusho ngenkulu inhlonipho nangokukhululeka ngoba ngake ngaxoxa naye eminyakeni emithathu edlule, wangitshela ezinye zezinto afisa ukuzifeza ngomculo wakhe; ngeshwa-ke ingxenye yazo engakafezeki okwamanje.

Usesebenze namaciko amaningi adumile kukhona kuwo uDJ Kabila, wuKing Sfiso, wuSun-El Musician nenqwaba yezimbongi engingabala kuzo uGubhela noZamo Cofi; kodwa naye angangifakazela ukuthi konke loko akwanele ukuthi sithi usephumelele. Kuningi kakhulu asafisa ukukukwenza nokukufeza emculweni nakwezobuciko jikelele. 

Ngiswele amandla nemali; ngabe ngimenzela konke akudingayo ukuze kufezeke wonke la maphupho anawo ngomculo; kubalwa ukushaya ingoma namaciko awathanda ukubhubha oThandiswa Mazwai noSimphiwe Dana.

Into engiyifisa kakhulu wukuthi noma kusenzima kanje okwamanje, angadikibali futhi angaliyekeleli ikhono lakhe liphelele emoyeni. Ngifuna ukumbona efinyelela konke lapho ayekade eshikashisekela ukufika khona. Nanokuthi ngiyazi ukuthi akumina ngedwa owelashwa wumculo wakhe; sibaningi esiphiliswa ngamagama awaphimisayo.

Sengijahe kabi ukutshakadula njengamathole ebona onina – mhla le ntokazi isifeza konke ekufisayo ngethalente layo elingaxutshwe nalutho; futhi ngiyabona ukuthi ngalelo langa, ziyokwehla mi izinyembezi zenjabulo ngibona ifeza iphupho layo leminyaka.

WENA UBONA KANJANI?

One thought on “Mhla kuchuma uMandisa ngiyokhala mi izinyembezi

  • Iqiniso elimsulwa enjalo uyintokazi ezithobile futhi enothando, sonke siyafisa ukumbona efika la inhliziyo yakhe imholela khona kodwa uNkulunkulu akamlahli owakhe. Limtoti iphimbo lakhe futhi libushelelezi

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *