Friday, July 12, 2024
Wena Ubona Kanjani?

UXowla usazogila izimanga emculweni

NGIWUMUNTU othanda ubuciko ikakhulu umculo kangangokuthi kuthi uma ngilalele ingoma engishaya ngaphakathi, ngishisekele ukwazi okungale kokwaziwa yiwo wonke umuntu ngayo.

Ngalokho ngichaza ukuthi kunezinto abantu abaningi abangazishaya indiva uma belalele ingoma ethile ekubeni zibalulekile njengokuthi leyo ngoma ibhalwe, yaphrojuswa wubani, izinsimbi ezenza izwakale kamnandi zishaywe wubani njalo njalo.

Wukuhlale ngizihlupha ngaleyo ‘midanti eminingi’ okwenza ngahlabeka umxhwele ngenkathi ngithola ukuthi kanti ziningi kangaka izingoma ezithandwayo okunesandla sikaXowla ekuhlanganisweni kwazo.

UPHROJUSA nomculi uXowla. Isithombe: Sigciniwe

UXowla odabuka eMnambithi, ogama lakhe lokuzalwa wuXolani Shabalala, yiciko eliza kabi kakhulu kule ndima yezomculo. Ngaphandle kokucula, unesandla esihle sokubhala nokuphrojusa izingoma zakhe nezabanye abaculi.

Loko ngikushiso wukumangalisa kwekhono lakhe lokungagcini ngokuba wumculi kuphela, kepha ziningi izingoma ezimnandi ezidlule esandleni sakhe, eziphoruswe wuyena ngamanye amazwi.

Ukubala ezimbalwa nje ukuze udwebeleke isithombe sento engiyishoyo; nguye ophrojuse i-albhamu yeNkabi Nation enengoma yodumo ethi Voicemail, kube ngeziyisishiyagalombili ze-albhamu yeziNkabi zeZwe okukhona kuzo ethi Umbayimbayi neSayona, i-Alusafani yeQwabe Twins, Ikhwela nethi Amatshe zikaZandie Khumalo.

Akupheleli lapho njengoba nakwiNkabi Records aqopha kuyona, ziningi futhi izingoma zozakwabo aziphrojusile okukhona kuzo Ivolovolo kaBig Zulu, Ama-Out kaSiya Ntuli, Ilanga Linye, i-Angisakhoni neNjalo zikaMduduzi Ncube, Ithuba, iNgiyeza nethi Eyami zikaLwah Ndlunkulu osanda kuqeda ukuqopha i-albhamu yakhe yokuqala; nayo edlule ezandleni zikaXowla obuye aziwe ngoStallion.

Kwezakhe kukhona ethi Buyisa, Intando apike kuyo uMduduzi Ncube, iGibela nesanda kuphuma ethi Bengidakiwe (zombili) apike kuzo uDJ Tira.

Ngizwile futhi ukuthi maduze kuzophuma i-extended play (i-EP) yamaQwabe Twins, asayine e-Afrotainment, nayo edlule esandleni sakhe.

Isitebele somculo iNkabi Records kaBig Zulu nendima yomculo nobuciko jikelele, kubusisiwe ngokuba neciko elinethalente eliyisimanga kanjena ngoXowla, futhi kuningi kakhulu okuhle nokumnandi asazoza nakho kule ndima.

Konke lokhu esengikubalile nengingasakubalanga kwanele ukuthi simthulele isigqoko uMshengu ngale msebenzi emihle kangaka aseyenzile nasazoyenza, futhi uzoqhubeka nokugila izimanga ngoba le nto ayenzayo uyiphiwe wuNkulunkulu.

Ngifisa ukuthi ukuzikhandla kwakhe ngomculo ngale ndlela kuthele izithelo ngomuso, futhi kugcine kwenza ahlonishwe ngamagalelo akhe emculweni.

WENA UBONA KANJANI?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *