Friday, July 12, 2024
Ezosaziwayo

Ukusebenza e-call centre kumcabele indlela kwezokulingisa

UKHULISWE wugogo elokishini iNewlands East, eThekwini. Isimo sakubo besingesihle, yingakho wanele waphothula u-matric eNew West Secondary School ngo-2018, wayosebenza kwenye yama-call centre aseMhlanga ukuze ethule umthwalo kugogo ekhaya.

UMLINGISI womdlalo wakwi-etv Isitha: The Enemy uNonkululeko Mbatha. Isithombe: Sithunyelwe

Yilokho okwenze uNonkululeko Mbatha wafeza iphupho lakhe leminyaka lokulingisa, njengoba kwathi esasebenza e-call centre, wahlangana nomuntu owamcebisa ukuyofunda esikhungweni sobuciko esikwaMashu iKcap ukuze acijeke kwezokulingisa.

UNONKULULEKO Mbatha eshuthe noZamani Mbatha olingisa uKhaya Sokhulu emdlalweni wakwi-etv Isitha: The Enemy. Isithombe: Instagram

Nebala kwaba njalo ngo-2020 wacijelwa ukulingisa kulesi sikhungo esesikhiqize inqwaba yamaciko, ebe eqhubeka nomsebenzi wase-call centre – waze wethweswa iziqu zokulingisa ngo-2021.

“Kuthe ngo-2022 ngezwa kuthiwa uMandla N uzokwenza inhlolokhono yabalingisi ayezokhetha kubona azobasebenzisa emdlalweni omusha we-etv, nganikela khona – ngenhlanhla bangibiza ukuzohlola ikhono okwesibili, bagcina bengithatha.

“Ngiyakhumbula ukuthi ngaze ngaxoshwa e-call centre ngenxa yokuthi ngase ngiphazamiseka emsebenzini ngenxa yokuhambela izinhlolokhono, kwaba wukufezeka kwephupho lami leminyaka kanjalo, ngafudukela eGoli ukuyolingisa kwiBlack Door,” kuchaza uNonkululeko.

Sekuwumlando manje ukuthi isikhala se-The Black Door ephele ngoMeyi, sivalwe wumdlalo othi Isitha: The Enemy lapho uNonkululeko elingisa khona uThenjiwe Sokhulu – ayevele emlingisa kwiBlack Door okuqhutshwa indaba ebixoxwa kuyona.

Echaza ngendawo ayilingisa kwiSitha ethinta abantu abaningi ngenxa yobunzima abhekana nabo kuyona, uNonkululeko uthe usizwa wukubambisana nabalingisi asebemnkantshubomvu kulo mdlalo abenza umsebenzi wakhe ube lula.

“Nokuthi ngihlale ngizinikela futhi ngizikhandla emsebenzini wami ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngendlela efanele, ngisizwa nawukucwaninga ngomlingisi engimlingisayo ukuze ngenze ubulungiswa ngaye,” kuchaza uNonkululeko.

Ephetha uthe yize okwamanje esagxile kulo mdlalo okhiqizwe yiBlack Brain Productions, kepha uyafisa ukukhula kule ndima, alingise kweminye imidlalo yethelevishini futhi agcine esekhiqiza nemidlalo ethi yena eminyakeni ezayo.

Isitha: The Enemy sikhonjiswa kwi-etv ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngo-9:30 ebusuku.

Abanye abalingisi abaqavile balo mdlalo woLinda Sebezo (uRebecca Mabuza), wuZamani Mbatha (uKhaya Sokhulu), wuThobani Nzuza (uChuma Sokhulu) noDawn Thandeka King (uNomcebo Ngwenya) ukubala nje ambalwa.